แบบประเมินผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แบบประเมินผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประจําปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61)

สําหรับนักศึกษาคําชี้แจง

การประเมินครั้งนี้ แบ่งออกเป๊น 4 ส่วน คือ
- ส่วนที่ 1 การประเมินผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาและสิ่งสนับสนุนการศึกษา จากข้อ 1- 24
- ส่วนที่ 2 การประเมินการให้บริการของมหาวิทยาลัย จากข้อ 25-36
- ส่วนที่ 3 การประเมินการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา จากข้อ 37-48
- ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ จํานวน 3 ข้อ
โปรดพิจารณาแต่ละข้อว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดําเนินงาน ในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 อยู่ในระดับใด จากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย หรือน้อยที่สุดเพียงระดับเดียว โดยทําเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความคิดเห็น และกรุณาให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนั้น เพิ่มเติม (ถ้ามี) ในช่อง "โปรดให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม" ท้ายข้อนั้น ๆ

ส่วนที่ 1 การประเมินผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาและสิ่งสนับสนุนการศึกษา

#
คำถาม
คะแนน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
1
มหาวิทยาลัย จัดหลักสูตรที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
2
สาขาวิชา เปิดโอกาสให้ผู้เรียมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
3
กระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
4
สาขาวิชา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น การไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์จริง
ด้านอาจารย์ผู้สอน
5
อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนด้วยความรับผิดชอบ
6
อาจารย์ผู้สอนใช้นวัตกรรมช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี
7
อาจารย์ผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ช่วยให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเอง
8
อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนอย่างยุติธรรม
9
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน (เกรด) ตามกำหนดเวลา
ด้านสื่อการเรียนการสอน วัสดุ และอุปกรณ์การศึกษา
10
มหาวิทยาลัยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการจัดการ เรียนการสอน
11
มหาวิทยาลัย จัดสื่อการเรียนการสอน วัสดุ และอุปกรณ์การศึกษาที่เพียงพอต่อนักศึกษา
12
มีสื่อการเรียนการสอน วัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสม
ด้านสถานที่จัดการเรียนการสอน
13
มหาวิทยาลัย มีบริเวณสําหรับพักผ่อนที่มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงามและเพียงพอ
14
มหาวิทยาลัยมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ เหมาะสม สะอาด สะดวก สบาย เอื้อต่อการเรียนรู้
15
มหาวิทยาลัยมีสนามกีฬา และสถานที่ออกกําลังกายเพียงพอต่อความต้องการ
16
มหาวิทยาลัยมีโรงอาหารที่สะอาดเหมาะสม อาหารมีคุณภาพ และประหยัด
ด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
17
มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ท่านเข้าใจหลักการของการเป็นประชาคมอาเซียน
18
มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ท่านได้เรียนรู้ภาษาของประเทศในประชาคมอาเซียน
19
มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ท่านได้เรียนรู้ระบบเศรษฐกิจของประเทศในประชาคมอาเซียน
20
มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ท่านได้เรียนรู้ระบอบการปกครองของประเทศในประชาคมอาเซียน
21
มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ท่านได้เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน
22
มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่สามารถแลกเปลี่ยนแรงงานได้อย่างเสรีระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
ด้านอื่น ๆ
23
มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับชุมชนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
24
มหาวิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุนโครงการตามแนว พระราชดําริ


ส่วนที่ 2 การประเมินการให้บริการของมหาวิทยาลัย

#
คำถาม
คะแนน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ด้านการให้บริการวิชาการ
25
สํานักวิทยบริการมีหนังสือ สื่อ และนวัตกรรมที่ทันสมัยหลากหลายและเพียงพอ
26
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีชมรมต่างๆที่มีกิจกรรมให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดี
27
มหาวิทยาลัยมีการให้บริการทางวิชาการ การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการการจัดอบรมเพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียนและสังคม
ด้านการให้บริการทั่วไป
28
มหาวิทยาลัยมีบริการอินเตอร์เน็ตที่ตอบสนองความต้องการได้ดีและเพียงพอ
29
มหาวิทยาลัยให้งบประมาณสนับสนุนการทำกิจกรรมและโครงการที่เป็นประโยชน์
30
มหาวิทยาลัยมีเว็บไซต์ทันสมัยและน่าสนใจ
31
มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม
32
เจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการ และฝ่ายต่างๆของมหาวิทยาลัยให้บริการด้วยความเอาใจใส่สะดวกและรวดเร็ว
33
มหาวิทยาลัยมีอธิการบดีเป็นผู้นําที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ
34
คณบดีในคณะที่ท่านสังกัดมีความเป็นผู้นําที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ
35
นักศึกษามีความสุขอบอุ่นในการเรียนและภูมิใจที่ได้เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
36
มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการด้านการกู้ยืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษาอย่างเหมาะสม


ส่วนที่ 3 การประเมินการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา

#
คำถาม
คะแนน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การประเมินการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา
37
กระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้ลึกซึ้งกว้างขวางอย่างต่อเนื่อง
38
ดําเนินชีวิตส่วนตัว ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้
39
ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข เช่น เล่นการพนัน เที่ยวกลางคืน ดื่มสุรา เกียจคร้านทําการงานและศึกษาเล่าเรียน
40
ใช้ทรัพยากรของตนเองและของส่วนรวมอย่างพอเหมาะพอดี เกิด ประโยชน์สูงสุดเป็นแบบอย่างได้
41
เป็นผู้นําในการปฏิบัติตามระเบียบวินัย ข้อบังคับต่างๆ ในสังคม
42
มีความตั้งใจจริง เพียรพยายาม ทําหน้าที่ของตนอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องด้วยความอดทนเป็นที่ยอมรับของหมู่คณะ
43
เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนด้วยความพากเพียร รอบคอบ ยอมรับผลการกระทําของตนและของกลุ่ม
44
ประพฤติตนตามความเป็นจริง ไม่หลอกลวงโดยกาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
45
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อื่นให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
46
เห็นความสําคัญของการตอบแทนบุญคุณ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บุพการี ผู้มีพระคุณโดยตอบแทนคุณเสมอๆ
47
เข้าร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ ด้วยความยินดีมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ
48
เข้าร่วมกิจกรรมในการขับเคลื่อนภารกิจสาธารณะ ด้วยความรับผิดชอบด้วยความยินดี และภาคภูมิใจ


ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ โปรดพิมพ์ให้ความเห็น การประเมินผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาและสิ่งสนับสนุนการศึกษา

#
คำถาม
ความคิดเห็น
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1
ท่านคาดหวังให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีความเป็นเลิศในเรื่องใด
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีผลงานในเรื่องใดที่ท่านเห็นว่าอยู่ในระดับดี
3
โปรดระบุผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ท่านคิดว่าควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม