SQLSTATE[HY000] [2003] Can't connect to MySQL server on '202.29.22.73' (111) แบบสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ

แบบสอบถาม
การสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ครั้งที่ 1/2564

ขณะนี้ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาของการสำรวจกรุณาเข้ามาตอบแบบสำรวจภายหลัง